• Oznam sociálne štipendiá

    • 2. 2. 2021
    • Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať
     v triedach OU a PŠ 


     v pondelok 01.03.2021 počas vyučovania.

      

     Upozornenie!

     Žiak sa vyučovania môže zúčastniť iba s platným negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní. Musí mať rúško, inač mu štipendium vyplatené nebude.
      

      

                                                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

    • Vyhodnotenie súťaže - Vianočné ikebany

    • 18. 1. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyhodnotenie súťaže.

       V piatok 11. decembra 2020 sa konala súťaž v aranžovaní vianočných ikebán, ktorej sa zúčastnili žiaci OU a PŠ. O víťazovi sa rozhodovalo v online hlasovaní.

     Výsledky:

     1. miesto obsadila ikebana č. 4, ktorej tvorcami boli Peter Holub a Oliver Holub z I.P OU.

     Na 2. mieste sa umiestnila ikebana č. 5, ktorú aranžovali žiaci I.A PŠ Vanesa Kalejová a Július Holub.

     3. miesto získala ikebana č. 7, ktorú vytvorili Erika Holubová a Peter Paločaj.

     Ceny  im v mene vedenia školy odovzdala zástupkyňa Ing. Viera Forišová. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.

    • Oznam o prerušení prezenčného vyučovania

    • 11. 1. 2021
    • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.1.2020 bude prezenčné vyučovanie od 11.1.2020 prerušené. Jednotlivé zložky školy (ŠZŠ, PŠ a OU) budú od pondelka 11.1.2020 zabezpečovať vyučovanie dištančnou formou. O ďalšom postupe budeme priebežne informovať na stránke školy a FB.

    • Vianočné ikebany - Hlasujte!!!

    • 12. 12. 2020
    • Do galérie Vianočné ikebany boli pridané fotografie.

     V piatok 11. decembra súťažili žiaci OU a PŠ v aranžovaní vianočnej ikebany. O víťazovi môžu rozhodnúť učitelia v online hlasovaní. Pošlite e-mail p. učiteľke Pavlíkovej s číslom aranžmánu, ktorý sa vám najviac páči. Hlasovanie prebieha do 15. 12. 2020. 

    • Práca žiakov OUP

    • 30. 11. 2020
    • Žiaci OUP aj keď v pokročilom ročnom období vysadili cesnak, povyvážali hnoj a pripravili pôdu na zimu. 

    • Oznam - riaditeľské voľno

    • 16. 11. 2020
    • Riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.

     245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 18.11.2020 (streda) riaditeľské voľno 

     z prevádzkových a organizačných dôvodov.

    • Oznam - riaditeľské voľno

    • 13. 11. 2020
    • Riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.

     245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 16.11.2020 (pondelok) riaditeľské voľno 

     z prevádzkových a organizačných dôvodov. Nástup žiakov do školy je v stredu

     18.11.2020.

    • OZNAM  - vstup do budovy školy

    • 3. 11. 2020
    •                                                            

     o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

     V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

     (ďalej len „vyhláška“)

     z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

      

     Zákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

     1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
     2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
     3. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
     4. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
     5. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
     6. dieťa do desiatich rokov veku,
     7. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
     8. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
     9. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
     10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
     11. osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,
     12. vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
     13. vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,
     14. vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,
     15. vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,
     16. vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
     17. vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
     18. vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

     Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

     1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
     2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
     3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
     4. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
     5. dieťa do desiatich rokov veku,
     6. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
     7. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
     8. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
     9. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
     10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

     osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1.novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast

    • Oznam - dištančné vyučovanie

    • 30. 10. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci,

                 Od pondelka 26.10.2020 vyučovanie pre II. stupeň ŠZŠ, PŠ a OU bude prebiehať dištančnou formou. Vyučovanie je povinné, bude sa zaznamenávať dochádzka a známkovať sa budú dištančné zadania, ktoré vám budú doručené podľa pokynov vyučujúcich.

      

     Prosíme, aj naďalej sledujte  webové sídlo našej školy, správy a informácie na EDUPAGE.

      

     Zmena jesenných prázdnin

     Jesenné prázdniny pre žiakov spojenej školy budú:

     30.10.2020 (piatok)

     02.11.2020 (pondelok)

     06.11.2020 (piatok)

     09.11.2020 (pondelok)

    • Zeleninové hody

    • 6. 10. 2020
    • Do galérie Zeleninové hody boli pridané fotografie.

     Dňa 14. septembra členovia PK pre PŚ a OU pripravili pre učiteľov a prevádzkových zamestnancov SŚ kulinársku akciu pod názvom „ Zeleninové hody“. Základ tvorila zelenina dopestovaná bio spôsobom učiteľmi a žiakmi z OU a PŚ na školskom pozemku. Do finálnej podoby vo forme bohatého, pestrého, ale hlavne kvalitného, chutného a výživného menu ju pretransformovali šikovné a kreatívne ruky učiteliek a učiteľov OU a PŚ. Celkovú atmosféru podčiarkla atraktívna jesenná výzdoba stolov a interiéru. Bola to pastva pre oči, gurmánsky zážitok pre chuťové poháriky a v konečnom dôsledku dobrý pocit z príjemného spoločného kolegiálneho posedenia.

    • Šarkaniáda

    • 6. 10. 2020
    • Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

     V utorok 29. septembra sa uskutočnila súťaž „Šarkaniáda“. Podujatia sa zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny, ktoré prebiehalo na ihrisku miestnej školy. Úlohou žiakov bolo vyrobiť čo najkrajšieho šarkana, ktorého si predstavili počas krátkej prehliadky. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, kde súťažili v troch disciplínach.

     Vyhodnotenie šarkanov bolo v týchto kategóriách:

     Najkrajší farebný šarkan: 9.B

     Najkrajší rozprávkový šarkan : 4.B

     Najväčší šarkan: 3.B

     Cena poroty: 6.C

    • Výroba úľov

    • 1. 10. 2020
    • Do galérie Výroba úľov boli pridané fotografie.

     V rámci odborného výcviku poľnohospodárov, žiaci II.OP a III.OP, zhotovovali z dreva nové úle pre včely. Drevené laty upravovali tak, aby boli vhodné na včelie príbytky. 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje