• Aktuálne informácie

    • Odborne učilište vzniklo ako tretia organizačná zložka Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch, ktorá ponúka možnosť ďalšieho vzdelania žiakov špeciálnej základnej školy. Škola svojim priestorovým usporiadaním a vybavením poskytuje vynikajúce možnosti pre ďalší rozvoj a budúce povolanie.

     I. TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     Teoretické vyučovanie sa bude zameriavať na teoretickú prípravu v závislosti od zvoleného učebného odboru. Žiaci sa budú učiť všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk, matematika, etická výchova/náboženská výchova, občianska výchova, telesná výchova a odborné predmety.  

     II. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     Praktické vyučovanie bude prebiehať v moderne vybavených dielňach a v cvičnej kuchynke. - trikrát týždenne - žiaci druhých a tretích ročníkov budú vykonávať odborný výcvik v podmienkach reálnej výrobnej praxe. 

     III. UKONČENIE ŠTÚDIA

     Žiaci končia štúdium záverečnými skúškami. Po úspešnom vykonaní ústnej skúšky z odborných predmetov a praktickej skúšky z odborného výcviku im predseda skúšobnej komisie slávnostne odovzdá výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

     AKO VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

     Ak ste sa rozhodli pre naše učilište, uveďte do prihlášky kód našej školy – 710257724 a rovnako aj kód (číslo) zvoleného učebného odboru, ktorý je uvedený pri jeho názve *. Pri vyplňovaní prihlášky sa poraďte s vašim výchovným a kariérovým poradcom

     • kritériá prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa,

                Chminianske Jakubovany 21 v školskom roku 2022/2023  - Kriteria_OU_2023-2024.pdf

      


     Prijímacie skúšky >


      


      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje