• Rómske reálie ako nástroj inklúzie

    •                                                                                                                                 

     Rómske reálie ako nástroj inklúzie

     Oznámenie o začatí realizácie projektu

     V rámci programovej oblasti „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“ vypracovala naša škola  projekt pod názvom „Rómske reálie ako nástroj inklúzie“.  Výzvu na projekt predkladal Úrad vlády SR prostredníctvom grantov EHP a Nórska. Po úspešnom posúdení projektu sa od školského roka 2014/2015 začína pracovať na jeho realizácii.

     Prijímateľ: Spojená škola Chminianske Jakubovany

     Miesto realizácie: Spojená škola Chminianske Jakubovany

     Názov projektu: Rómske reálie ako nástroj inklúzie

     Termín realizácie: október 2014 – apríl 2016

     Náklady na projekt: 39 215,- €

     Cieľ projektu: Cieľom jednotlivých blokov je zapracovanie predmetu rómske reálie do školského vzdelávacieho programu, a tým posilnenie sociálnej inklúzie prostredníctvom interkultúrneho vzdelávania, rómskeho jazyka a kultúry. Osvetovou činnosťou posilní sociálnu inklúziu cez spoluprácu medzi školou, rodinami a verejnosťou.  Podporí aktívny prístup k možnosti ovplyvniť postoj spoločnosti u rómskych žiakov a posilní ich aktívnu participáciu na zmene. 

     Zhrnutie projektu: V obci Chminianske Jakubovany z celkového počtu 2193 obyvateľov je 1791 Rómov.  Rómske etnikum sa vyznačuje špecifickým spôsobom života, ktorý majorite nie je blízky. Projekt reaguje na požiadavky zmien v prístupe k výchove a vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia a prispieva k ich integrácii do vzdelávacieho procesu i spoločnosti s prihliadnutím na tradície a rodové zvyky. Zameriava sa na individuálny rozvoj, uvedomenie si identity, na elimináciu sociálnych nerovnosti a na odstraňovanie predsudkov. Projekt vytvorí priestor  pre vzájomne spoznávanie rómskeho a nerómskeho obyvateľstva v obci a interkultúrnu komunikáciu. Vytvorením skupiny „Mladých rómskych lídrov“, ich pravidelným stretávaním v podskupinách edukačnej, žurnalistickej a kultúrnej  a zapojením do aktivít projektu budú títo žiaci spoluvytvárať a aktívne približovať rómske reálie rodičom a ostatným obyvateľom obce. Neformálneho vzdelávania sa okrem žiakov školy zúčastnia aj pedagógovia školy.

      

     Aktivity projektu:

     1. Zapracovanie predmetu rómske reálie do školského vzdelávacieho programu pre II. stupeň a upravenie výukových materiálov určených pre výuku predmetu na I. stupni.

          Predmet Rómska kultúra a reálie je voliteľný predmet, ktorý Spojená škola v Chminianskych Jakubovanoch zaradila do Školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2015/2016 v rámci voľných, disponibilných hodín ako výstup realizovaného projektu „Rómske reálie ako nástroj inklúzie“. Vyučovací predmet Rómska kultúra a reálie má u žiakov rozvinúť poznanie jedinečnosti vlastných dejín a kultúry. Predstavuje tak jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Hlavnou funkciou Rómskej kultúry a reálií je kultivovanie historického a kultúrneho povedomia žiakov. Vedie ich k úcte k vlastnému etniku, ale aj úcte k iným národom a etnikám, rovnako tak aj k rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností.

     Predmet Rómska kultúra a reálie sa vyučuje vo všetkých ročníkoch na 2. stupni.

     Školský učebný plán - variant A - Skolsky_ucebny_plan_-_variant_A.docx

     ŠKVP - Rómska kultúra a reálie - 5. ročník - Romska_kultura_a_realie_-_5._rocnik.docx

     ŠKVP - Rómska kultúra a reálie - 6. ročník - Romska_kultura_a_realie_-_6._rocnik.docx

     ŠKVP - Rómska kultúra a reálie - 7. ročník - Romska_kultura_a_realie_-_7._rocnik.docx

     ŠKVP - Rómska kultúra a reálie - 8. ročník - Romska_kultura_a_realie_-_8._rocnik.docx

     ŠKVP - Rómska kultúra a reálie - 9. ročník - Romska_kultura_a_realie_-_9._rocnik.docx

     1a: Vedenie záujmového útvaru „Rómske reálie“.

          Záujmový útvar „Rómske reálie“  pracoval 1x týždenne v školskom roku 2014/2015. Cieľom stretnutí bol rozvoj osobnosti žiakov v oblasti rómskych reálií a rómskej histórie. Pravidelným stretávaním žiaci získali prvotné poznatky o ich pravlasti, spôsobe života v Indii, ako aj o dôvody sťahovania/kočovania. Oboznámili sa s príchodom prvých Rómov do Európy, s ich postavením aj sociálnou situáciou. Hravou formou si priblížili aj rómsku kultúru – tanec, hudbu a spev. V tvorivých dielňach sa oboznamovali s tradičnými rómskymi remeslami, priblížili si rómske zvyky a tradície, rozprávali si o hodnotách rómskej rodiny.

     2. Podpora aktívneho prístupu rómskych žiakov.

     2a: Vytvorenie žiackej samosprávy

          Cieľom vytvorenia žiackej samosprávy je podpora aktívneho prístupu k možnosti ovplyvniť  postoj spoločnosti a posilnenie sociálnej inklúzie prostredníctvom aktívnej participácie na zmene. Žiacka samospráva bola prvýkrát vytvorená v školskom roku 2014/2015 a tvoria ju zástupcovia - delegáti za každý ročník na druhom stupni, v počte 5 žiakov. Úlohou žiackej samosprávy je pomáhať pri prepojení učiteľov žiakov, pomoc pri organizovaní činností a aktivít v čase vyučovania, ale aj pri mimovyučovacej činnosti. Členovia žiackej samosprávy navrhujú a tlmočia návrhy žiakov na činnosť školy, rôzne aktivity a akcie.

      Žiacka samospráva sa schádza raz mesačne, prípadne podľa potreby.

     2b: Vytvorenie programu „Mladí rómski lídri“, aktívne pracujúcich v žurnalistickej, edukačnej a kultúrnej skupine.

          K cieľom projektu „Rómska kultúra ako reálie ako nástroj inklúzie“ patrí vytvorenie programu Mladí rómski lídri, ako skupiny vybraných 40 aktívnych rómskych žiakov, ktorí podľa svojich záujmov pracujú v žurnalistickej, edukačnej a kultúrnej skupine. Spoločné stretnutia sú zamerané na aktívny prístup k vytvoreniu zmeny v životnom štýle, ako aj v postojoch v spoločnosti. Títo žiaci spoluvytvárajú a aktívne sa podieľajú na aktivitách zameraných na priblíženie rómskych reálií a kultúry rodičom žiakov, Rómom aj nerómom z obce: Deň Rómov, MDD, Jakubovianska olympiáda, Vianoce.

          Náplňou žurnalistickej skupiny je spoluvytvárať podstránku na webovej stránke školy, pravidelné vystúpenia v školskom rozhlase zamerané na aktuálne aktivity projektu, podávať informácie z dejín a kultúry Rómov a informovať o aktivitách mimo školy. Zároveň sa podieľa na príprave dvojjazyčného školského časopisu, vytváraní pozvánok na akcie a publicitu.

          Kultúrna skupina pracuje na vytvorení rómskeho folklórneho súboru. Pravidelným nácvikom tancov a piesní prezentuje rómsku kultúru v škole aj mimo školy.

          Edukačná skupina je zameraná na bližšie poznávanie dejín, histórie a kultúry Rómov. Cieľom je nielen byť informovaným, ale podať získané vedomosti ďalej, v našom prípade rodičom žiakom.

     2c: Letné sústredenie Mladých rómskych lídrov

          Mladí rómski lídri sa počas prázdninových dní zúčastnili 6-dňového letného sústredia, ktoré sa zrealizovalo v prekrásnom prostredí Slovenského raja, v hoteli Grand hotel Spiš – Spišské Tomášovce.  Starostlivo pripravený program zaručoval aktívny oddych, plno zábavy, úžasných zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ. Na táborákov čakali tradičné športové disciplíny, zoznámka, voľba táborovej Miss a Missáka,  výlety do Slovenského raja aj do ZOO, koleso odmien, večer škriatkov aj večerný táborák a opekačka.

     2d: Návšteva Múzea rómskej kultúry v Brne.

          Do projektu zapojení pedagógovia školy sa zúčastnili pracovnej cesty za účelom návštevy Múzea rómskej kultúry v Brne. Prostredníctvom workshopov múzea sa aktívne zapojili do poznávania rómskych dejín – dávnych aj súčasných, ale aj objavovania tradičných rómskych remesiel a rómskej kultúry. Získané vedomosti a nadviazané partnerstvo s Múzeom rómskej kultúry v Brne je v školskom roku 2015/2016 využité pri príprave obsahu výučby predmetu Rómska kultúra a reálie, ako aj pri samotnej výučbe.

     2e: Návšteva Múzea kultúry Rómov na Slovensku v Martine

          Jednodňovej návštevy Múzea kultúry Rómov na Slovensku v Martine sa zúčastnili členovia programu Mladí rómski lídri. Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu predkov Rómov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje histórii prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov. Interaktívnou a zábavnou formou sa žiaci oboznámili so životom rómskych hudobníkov – Cinky Panny a Jozefa Piťu.

     3. Osvetová činnosť.

     3a: Kultúrne podujatie pre Rómov a Nerómov „Deň Rómov“

          Pri príležitosti Dňa Rómov pripravuje už tradične naša škola pod záštitou starostu obce, Bc. Jozefa Lukáča a obecného zastupiteľstva rôzne spoločné podujatia pre Rómov aj nerómov z obce.

          Tohtoročné oslavy sa konali 14. apríla 2015 a začali predstavením tradičných rómskych remesiel. Žiaci spojenej a základnej školy predstavili prácu prútikárov, košikárov, tkanie z nepotrebných látok či novodobé pletenie z papierových roliek. Záujemcovia si všetky remeslá mohli aj prakticky vyskúšať.

          Spoločensko-kultúrne podujatie otvorili melódie rómskej hymny Gelem, gelem. Text hymny sme si vypočuli aj v preklade v slovenskom jazyku. Kultúrny program otvorilo hudobno-dramatické pásmo DETI SLNKA, kde sa predstavili žiaci spojenej školy pod vedením svojich pedagógov. Spevom, tancom i recitáciou k programu prispeli  aj žiaci zo základnej školy. Záver podujatia patril neformálnym rozhovorom pri káve a koláčiku. Veľký úspech mala aj tombola, kde prítomní mohli vyhrať rôzne potreby pre domácnosť.

     3b: Neformálne stretnutia „Deti učia rodičov“.

          V rámci programu Mladí rómski lídri pracujú žiaci v troch skupinách: kultúrnej, žurnalistickej a edukačnej. Cieľom edukačnej skupiny sú aj štvrťročné stretnutia lídrov s rodičmi žiakov, zapojených do projektu. Úlohou týchto stretnutí je neformálnym stretávaním sa oboznamovať rodičov so získanými poznatkami z oblasti dejín, histórie ako aj kultúry Rómov.

            

     3c:  Informačné semináre k aktivitám projektu.

     3d: Informovanie projekte a o aktivitách projektu na webovej stránke školy.

      

     Informácie o donorovi: Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevky sú rozdelené medzi deväť programov, tie sú spravované Úradom vlády SR.

                                                   Mgr. Priščáková Gabriela, projektová koordinátorka

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje