• Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

    •  

     Číselný kód učebného odboru *:       4572 G 09

     Názov učebného odboru:

          poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

      

     Odborné zameranie: záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

      

     Forma prípravy: denná

     Učebný odbor určený pre: dievčatá aj chlapcov

     Dĺžka prípravy: 3 roky

     Spôsob ukončenia: záverečná skúška

     Doklad o vzdelaní: výučný list

      

     Obsah vzdelávania

      

      Absolvent učebného odboru poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár je po úspešnom ukončení štúdia pripravený na vykonávanie odborných prác v záhradníckej výrobe. Ovláda práce pri ošetrovaní a výsadbe jednotlivých druhov rastlín, pri rozmnožovaní a odborné práce pri ochrane proti škodcom a chorobám. Dodržiava zásady správneho zberu a uskladnenia ovocia a zeleniny.

      

     Profil absolventa

       Odborný výcvik je profilujúci, žiaci počas neho získavajú praktické zručnosti a uplatňujú poznatky z teoretickej odbornej prípravy. Dominantné sú znalosti z odborných predmetov: zeleninárstvo, sadovníctvo, kvetinárstvo, včelárstvo. Odborný výcvik sa prevádza v cvičnej dielni a na školskom pozemku.

      

     Učebný plán

      

     Všeobecno - vzdelávacie

     predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     slovenský jazyk a literatúra 2 2 1
     náboženská výchova 1 1 -
     občianska náuka 1 1 1
     matematika 2 1 1
     informatika 1 1 1
     telesná a športová výchova 1 1 1
            
     spolu 8 7 5

      

     Odborné predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     včelárstvo 1 1 1
     zeleninárstvo 1 1 1
     kvetinárstvo 1 1 1
     sadovníctvo 1 1 1
     ekonomika a organizácia - - 1
            
     spolu 4 4 5
            
     odborný výcvik 18 21 21
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje