• Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru

    •  

     Názov učebného odboru: obchodná prevádzka

     Číselný kód učebného odboru:       6491 G 02

     Odborné zameranie: príprava, skladovanie a predaj tovaru

     Forma prípravy: denná

     Učebný odbor určený pre: dievčatá aj chlapcov

     Dĺžka prípravy: 3 roky

     Spôsob ukončenia: záverečná skúška

     Doklad o vzdelaní: výučný list

      

     Obsah vzdelávania

       Zameraný na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na osvojenie si základov aranžovania a techník balenia, na spoločenskú výchovu, psychológiu predaja, na základné ovládanie jednoduchých mechanizmov a na hygienické, bezpečnostné a požiarne zásady uplatňované v obchodných prevádzkach.

      

     Profil absolventa

       Absolvent učebného odboru vie používať základnú odbornú terminológiu, pripraviť pracovisko, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri príprave, skladovaní a predaji tovaru. Vie vykonávať práce súvisiace s používaním pracovných prostriedkov a ovládaním strojovej mechanizácie (nárezový stroj, stroje na mletie, umývačku riadu, elektrické nožnice a pod.) v obchodnej prevádzke. Samostatne vykonáva jednoduché aranžovanie tovaru podľa tém. Ovláda typy balenia tovaru, pozná zásady pri úprave výkladov. Vie voliť správny sled pracovných operácií pri manipulácii, skladovaní, príprave, ošetrovaní, dopĺňaní tovaru. Pozná základy evidencie tovaru a jeho expedície do predajne. Dodržiava zásady a pravidlá profesionálneho správania a komunikovania v obchodných prevádzkach. Pri jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach vie používať osobné  ochranné pracovné  prostriedky.  Dodržiava   zásady  bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce  a ochrany pred požiarmi. Pracovné činnosti vykonáva v súlade s ochranou životného prostredia.

         Absolvent je pomocný odborný pracovník s najnižšou kvalifikáciou v prevádzkach obchodu a služieb schopný čiastočne samostatne pracovať. Má nevyhnutné základné vedomosti a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné jednoduché technologické postupy, predpísané materiály, suroviny, stroje a zariadenia.

      

     Učebný plán

      

     Všeobecno - vzdelávacie

     predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     slovenský jazyk a literatúra 2 2 1
     náboženská výchova 1 1 -
     občianska náuka 1 1 1
     matematika 2 1 1
     informatika 1 1 1
     telesná a športová výchova 1 1 1
            
     spolu 8 7 5

      

     Odborné predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     obchodná prevádzka 1 1 -
     psychológia predaja 1 1 -

     tovaroznalectvo, aranžovanie

     a propagácia

     1 1 1
     obchodné počty - 1 1
     ekonomika a organizácia - - 1
            
     spolu 3 4 3
            
     odborný výcvik 18 21 21

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje