• Prijímacie skúšky

     1. Do učebných odborov, v ktorých počet prihlásených uchádzačov neprekročí najvyšší povolený počet žiakov v triede (§ 100, ods. 8 školského zákona) budú prijatí všetci žiaci, ak spĺňajú zdravotnú spôsobilosť pre zvolený učebný odbor.
     2. Do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore.
     3. Uchádzačom, ktorých nebolo možné prijať do zvoleného učebného odboru pre nedostatok miesta alebo pre nedostatočnú zdravotnú spôsobilosť, bude ponúknutá možnosť študovať v inom učebnom odbore, pričom sa bude prihliadať na ich mentálne schopnosti, manuálne zručnosti a záujem o iný vybraný učebný odbor.
     4. Uchádzači, ktorí boli prihlásení do dvoch učebných odborov a boli prijatí, budú zaradení do učebného odboru podľa potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka (zápisného lístka), ktorý odovzdajú odbornému učilišťu.

      

     Upozornenie:

     ŠZŠ/ZŠ do 20.marca 2023 odošle prihlášku na strednú školu, na ktorej uvedie všetky požadované údaje o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     ŠZŠ/ZŠ po prijatí žiaka odošle odbornému učilišťu nasledovnú dokumentáciu (kópiu):

     • Správu z psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia odporúčajúcu štúdium na našom type školy.
     • Dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

                     

             Plánovaný počet žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

     Učebný odbor   Počet prvých tried Plán prijatia žiakov
     Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 1 14
     Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 1 14

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje