• Výška štipendia

    •  

     Štipendiá v školskom roku 2022/2023

     Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

     a) 53,52 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     b) 37,47 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     c) 26,76 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

     Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

     Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2022 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2022/2023 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

     107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.


     Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie kópií  relevantných dokladov.

     Zároveň žiadame o používanie  tlačív zverejnených na webovej stránke CVTI SR.

     Tlačivá boli upravené a sú v súlade s vyhláškou č. 224/2022 o strednej škole.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje