• Výška štipendia


    • Štipendiá v školskom roku 2019/2020

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

     a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     b) 34,33 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

     Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov a správania. Priemer žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú naposledy navštevoval (zvyčajne 2. polrok 9. ročníka ZŠ). Štipendium sa vypláca v termínoch určených školou.

      

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku

     .

     V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:  

     214,83€ v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     149,87 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

       98,08 €, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje