• Spracúvanie dreva - stolárska výroba

    •  

     Názov učebného odboru: SPRACÚVANIE DREVA- STOLÁRSKA VÝROBA

     Číselný kód odboru:        3383 G 02

     Určený pre:                      CHLAPCOV

     Dĺžka prípravy:                3 roky

     Spôsob ukončenia:           ZÁVEREČNÁ  SKÚŠKA

     Doklad o vzdelaní:           VÝUČNÝ LIST

      

     Absolvent ovláda základnú odbornú terminológiu, vie charakterizovať základný sortiment materiálov drevárskej a stolárskej výroby, ich prípravu, použitie, spôsoby opracovania, spájania a manipulácie pri výrobe a montáži výrobkov. Dokáže popísať druhy, použitie, prípravu a údržbu náradia, pomôcok a spôsoby spájania dreva a materiálov na báze dreva pomocou spájacích prostriedkov a jednoduché konštrukčné spoje dreva. Vie vlastnými slovami vysvetliť jednoduché a pomocné práce a činnosti súvisiace s technologickými postupmi zhotovenia rôznych povrchových úprav materiálov. Dokáže popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom, osobné ochranné pracovné prostriedky a zásady likvidovania odpadu pri výrobnej činnosti. Pracovné činnosti vykonáva v súlade s ochranou životného prostredia. Vie robiť odborné práce súvisiace s používaním pracovných prostriedkov a ovládaním strojovej mechanizácie (hoblovačka, kotúčová píla, fréza, sústruh, vŕtačka) v stolárskej výrobe, voliť správny sled pracovných operácií, spracúvať prírodné materiály a správne ich použiť pri zhotovovaní jednoduchých výrobkov.

     Absolvent je pomocný odborný pracovník s najnižšou kvalifikáciou v odbore stolárska výroba. Má nevyhnutné základné vedomosti a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné jednoduché technologické postupy, predpísané materiály, suroviny, stroje a zariadenia.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje