• Spojená  škola, Chminianske Jakubovany 21, 082 33

      

      

     Kritériá prijatia uchádzačov

     do Odborného učilišťa, Chminianske Jakubovany 21

     v školskom roku 2023/2024   

      

     Organizačná zložka: Odborné učilište

     Kód odborného učilišťa: 710 257 724

     Plánované učebné odbory OU

      

     Odborné učilište je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.

      

     1. Odborné učilište v školskom roku 2023/2024 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory:
     • 6485 G      - Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
     • 4572 G 09 - Poľnohospodárska výroba – Záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník,

      

      

     Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výučný list.

      

     1. Riaditeľka Odborného učilišťa, Chminianske Jakubovany 21 určila pre školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijatia uchádzačov:
     • do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore,
     • uchádzač o prijatie do odborného učilišťa musí vyplniť Prihlášku na štúdium do odborného učilišťa (aktuálny vzor prihlášky si môžete stiahnuť v prílohách),
     • prihláška na štúdium do odborného učilišťa musí byť riadne a kompletne vyplnená,
     • k prihláške do odborného učilišťa je potrebné pripojiť aktuálnu správu z psychologického vyšetrenia, zameraného na profesijnú orientáciu. Správa musí obsahovať odporúčanie psychológa pre vzdelávanie v odbornom učilišti,
     • ku prihláške je potrebné pripojiť aj zoznam charakterových vlastností žiaka (v prílohe), ktorý nám pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka,
     • do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 9. ročník špeciálnej základnej školy, špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončili povinnú školskú dochádzku aj v nižšom ako 9. ročníku ZŠ,
     • prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy do 20. marca 2023,
     • všetky dokumenty ku prijatiu žiakov posudzuje prijímacia komisia, ktorú určí riaditeľka školy,
     • po prehodnotení prihlášok do odborného učilišťa sa určí poradie prijatých žiakov podľa dátumu doručenia prihlášky a jej kompletnosti. Ak je uchádzačov o prijatie do odborného učilišťa viac ako je možné prijať, riaditeľka školy túto skutočnosť oznámi svojmu zriaďovateľovi a požiada ho o navýšenie počtu tried v 1. ročníku odborného učilišťa. V prípade vyhovenia bude prijatie žiaka možné. Rozhodnutia o prijatí žiaka škola vydá najneskôr do 19. mája 2023,
     • prijatie žiaka po tomto termíne je možné iba v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok na prijatie, prípadne vtedy, ak má škola voľné miesto, najneskôr však do 15. septembra 2023.

      

     1. Kritéria pre OU boli schválené PR dňa 25.01.2023  pod uznesením č. 11.                       

      

      

      

                                                                                                                                                                          Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje