• Spojená  škola, Chminianske Jakubovany 21, 082 33

      

      

     Kritériá prijatia uchádzačov

     do Odborného učilišťa, Chminianske Jakubovany 21

     v školskom roku 2020/2021

      

     Organizačná zložka: Odborné učilište

     Kód odborného učilišťa: 710 257 724

     Plánované učebné odbory OU

      

     Odborné učilište je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.

      

     1. Odborné učilište v školskom roku 2020/2021 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory:
     • 6485 G      - Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
     • 4572 G 09 - Poľnohospodárska výroba – Záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník,
     • 6494 G      - Služby a domáce práce.

      

      

     Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výučný list.

      

     1. Riaditeľka Odborného učilišťa, Chminianske Jakubovany 21 určila pre školský rok 2020/2021 tieto kritériá prijatia uchádzačov:
     • do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore,
     • uchádzač o prijatie do odborného učilišťa musí vyplniť Prihlášku na štúdium do odborného učilišťa (aktuálny vzor prihlášky si môžete stiahnuť v prílohách),
     • prihláška na štúdium do odborného učilišťa musí byť riadne a kompletne vyplnená. Vyplnené musí byť aj Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať v odbornom učilišti,
     • k prihláške do odborného učilišťa je potrebné pripojiť aktuálnu správu z psychologického vyšetrenia, zameraného na profesijnú orientáciu. Správa musí obsahovať odporúčanie psychológa pre vzdelávanie v odbornom učilišti,
     • ku prihláške je potrebné pripojiť aj zoznam charakterových vlastností žiaka (v prílohe), ktorý nám pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka,
     • do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 9. ročník špeciálnej základnej školy, špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončili povinnú školskú dochádzku aj v nižšom ako 9. ročníku ZŠ,
     • prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy do 8. apríla 2021,
     • všetky dokumenty ku prijatiu žiakov posudzuje prijímacia komisia, ktorú určí riaditeľka školy,
     • po prehodnotení prihlášok do odborného učilišťa sa určí poradie prijatých žiakov podľa dátumu doručenia prihlášky a jej kompletnosti. Ak je uchádzačov o prijatie do odborného učilišťa viac ako je možné prijať, riaditeľka školy túto skutočnosť oznámi svojmu zriaďovateľovi a požiada ho o navýšenie počtu tried v 1. ročníku odborného učilišťa. V prípade vyhovenia bude prijatie žiaka možné. Rozhodnutia o prijatí žiaka škola vydá najneskôr do konca mája 2021,
     • prijatie žiaka po tomto termíne je možné iba v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok na prijatie, prípadne vtedy, ak má škola voľné miesto, najneskôr však do 15. septembra 2021.

      

     1. Kritéria pre OU boli schválené PR dňa 28.01.2021  pod uznesením č. 10.                       

      

      

      

                                                                                           Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                  riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje