• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    •  

     Spojená škola, Chminianske Jakubovany 21

      

     Plán koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

     na školský rok 2016/2017

      

     Plán práce koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2016/2017 je upriamený na utváranie základných vedomostí a zodpovedností v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva, v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.

     Žiaci budú absolvovať prednášky, besedy a sedenia s problematikou partnerských vzťahov a rodičovstva.

      

     September:

     • naučiť žiakov v pravom slova zmysle chápať pojmy: priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina,
     • besedy na tému podľa aktuálnych požiadaviek a problémov.

      

     Október:

     • vysvetliť žiakom dôležitosť rodinnej atmosféry, súlad a harmóniu rodičov pre zdravý vývoj svojho dieťaťa,
     • besedy na tému podľa aktuálnych požiadaviek a problémov.

      

     November:

     • oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa, poukázať na nenahraditeľnosť rodiny pre zdravý vývoj dieťaťa pred, počas ale aj po jeho narodení. Premietanie filmu: Zázrak života (v triedach, po dohode s triednym učiteľom).

      

     December:

     • oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvu na zdravotný stav. Oboznámiť žiakov aj s prirodzenými metódami regulácie počatia (sledovanie prednášky gynekológa na internete).
     • desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky - prednášky po triedach s koordinátorom.

     Január:

     • oboznámiť žiakov s pojmom: rodičovstvo, poukázať na krásu rodičovstva, zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa. Sledovanie filmu: Pozri, kto to hovorí.

      

     Február:

     • vysvetliť žiakom význam dodržiavania vernosti v manželstve - zdôrazniť a poukázať na charakterové vlastnosti (láska, tolerancia, vzájomné pochopenie, vzájomná úcta),
     • prednáška školskej psychologičky pre žiakov 7. - 9. ročníkov.

      

     Marec:

     • objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných pohlavných ochorení, vysvetliť spôsoby prevencie týchto ochorení,
     • prednáška pediatra, prípadne psychológa.

      

     Apríl:

     • prednáška pre dievčatá 6. ročníkov v rámci projektu: S tebou - o tebe“ (spolupráca s koordinátormi Času premien - chlapci a dievčatá).

      

     Máj:

     • výchovným pôsobením zvyšovať emočnú inteligenciu žiakov, učiť ich tvorivej rodinnej diskusii, umeniu klásť otázky a počúvať odpovede, učiť ich zodpovednosti za seba a svoje konanie, učiť ich pomáhať iným a byť k nim milý, predchádzať konfliktom a dokázať ich riešiť asertívne a s mierou,
     • beseda so školskou psychologičkou pre žiakov 5. - 9. ročníkov.

      

     Jún:

     • vyhodnotenie aktivít a vytvorenie hodnotiacich záverov v danej prevencii,
     • vyhodnotenie celoročného plánu činnosti Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

      

           PaedDr. Ladislav Gaľa, koordinátor

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje