•  

      

      

     Spojená  škola, Chminianske Jakubovany 21, 082 33

      

      

     Kritériá prijatia uchádzačov

     do Praktickej školy, Chminianske Jakubovany 21

     v školskom roku 2023/2024

      

     Organizačná zložka: Praktická škola

     Kód praktickej školy: 6492E00

     Zameranie praktickej školy/učebný odbor: Domáce práce a údržba domácnosti

      

     Praktická škola podľa Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 99 je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.

     Do praktickej školy možno prijať žiaka na základe prihlášky na štúdium.

      

     Počet prijatých žiakov v školskom roku 2023/2024 bude závisieť od stupňa ich postihnutia a prípadného spájania ročníkov do jednej triedy nasledovne:

     • maximálne 6 žiakov v jednej triede, ak ide o žiakov s viacnásobným postihnutím,
     • maximálne 8 žiakov v triede, kde sú spojené ročníky a žiaci sú bez viacnásobného postihnutia,
     • maximálne 10 žiakov v triede, kde sú žiaci jedného ročníka bez viacnásobného postihnutia.

      

     Riaditeľka Praktickej školy, Chminianske Jakubovany 21 určila pre školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijatia uchádzačov:

     • uchádzač o prijatie do praktickej školy musí vyplniť Prihlášku na štúdium do praktickej školy,
     • prihláška na štúdium do praktickej školy musí byť riadne a kompletne vyplnená.
     • ku prihláške do praktickej školy je potrebné pripojiť správu z aktuálneho psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú orientáciu (prípade ak, nie je žiakom vzdelávacieho programu pre žiakom so stredným alebo s ťažkým stupňom postihnutia),
     • do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
     • prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy do 20. marca 2023,
     • všetky dokumenty k prijatiu žiakov posudzuje prijímacia komisia, ktorú určí riaditeľka školy,
     • po prehodnotení prihlášok do praktickej školy sa určí poradie prijatých žiakov podľa dátumu doručenia prihlášky a jej kompletnosti. Ak je uchádzačov o prijatie do praktickej školy viac ako je možné prijať, riaditeľka školy túto skutočnosť oznámi svojmu zriaďovateľovi a požiada ho o navýšenie počtu tried v 1. ročníku praktickej školy. V prípade vyhovenia bude prijatie žiaka možné. Ak zriaďovateľ danej žiadosti nevyhovie, prednosť prijatia dostanú uchádzači, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti a podľa odporúčania CŠPP sú manuálne menej zručnejší. Rozhodnutia o prijatí žiaka škola vydá najneskôr do 19. mája 2023,
     • prijatie žiaka po tomto termíne je možné iba v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok na prijatie, prípadne vtedy, ak má škola voľné miesto, najneskôr však do 15. septembra 2023.

      

     Záver:

     • žiak vyhovel, ak spĺňa požadované kritériá,
     • žiak nevyhovel, ak nesplnil niektoré z požadovaných kritérií.

      

     Kritéria pre PŠ boli schválené PR dňa 25.01.2023 pod uznesením č. 11.                             

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                          Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                                    riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje