•  

      

     Spojená  škola, Chminianske Jakubovany 21, 082 33

      

      

     Kritériá prijatia uchádzačov

     do Praktickej školy, Chminianske Jakubovany 21

     v školskom roku 2020/2021

     Praktická školaOrganizačná zložka:

     6492E00Kód praktickej školy:

     Domáce práce a údržba domácnostiZameranie praktickej školy/učebný odbor:

      

      

     Praktická škola podľa Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 99 je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.

     Do praktickej školy možno prijať žiaka na základe prihlášky na štúdium.

      

      

     Počet prijatých žiakov v školskom roku 2020/2021 bude závisieť od stupňa ich postihnutia a prípadného spájania ročníkov do jednej triedy nasledovne:

               - maximálne 6 žiakov v jednej triede, ak ide o žiakov s viacnásobným postihnutím,

               - maximálne 8 žiakov v triede, kde sú spojené ročníky a žiaci sú bez viacnásobného postihnutia,

               - maximálne 10 žiakov v triede, kde sú žiaci jedného ročníka bez viacnásobného postihnutia.

      

      

     Riaditeľka Praktickej školy, Chminianske Jakubovany 21 určila pre školský rok 2020/2021 tieto kritériá prijatia uchádzačov:

       Ø Prihlášku na štúdium do praktickej školy ,uchádzač o prijatie do praktickej školy musí vyplniť

      Ø Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - prihláška na štúdium do praktickej školy musí byť riadne a kompletne vyplnená. Vyplnené musí byť aj vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať v praktickej škole,

         Ø ku prihláške do praktickej školy je potrebné pripojiť správu z aktuálneho psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú orientáciu. Správa musí obsahovať odporúčanie psychológa pre vzdelávanie v praktickej škole,

       Ø do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,

       Ø prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy do 8. apríla 2021,

       Ø všetky dokumenty k prijatiu žiakov posudzuje prijímacia komisia, ktorú určí riaditeľka školy,

       Ø po prehodnotení prihlášok do praktickej školy sa určí poradie prijatých žiakov podľa dátumu doručenia prihlášky a jej kompletnosti. Ak je uchádzačov o prijatie do praktickej školy viac ako je možné prijať, riaditeľka školy túto skutočnosť oznámi svojmu zriaďovateľovi a požiada ho o navýšenie počtu tried v 1. ročníku praktickej školy. V prípade vyhovenia bude prijatie žiaka možné. Ak zriaďovateľ danej žiadosti nevyhovie, prednosť prijatia dostanú uchádzači, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti a podľa odporúčania CŠPP sú manuálne menej zručnejší. Rozhodnutia o prijatí žiaka škola vydá najneskôr do konca mája 2021,

       Ø prijatie žiaka po tomto termíne je možné iba v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok na prijatie, prípadne vtedy, ak má škola voľné miesto, najneskôr však do 15. septembra 2021.

      

      

     Záver:

               - žiak vyhovel, ak spĺňa požadované kritériá,

               - žiak nevyhovel, ak nesplnil niektoré z požadovaných kritérií.

      

      

     Kritéria pre PŠ boli schválené PR dňa 28.01.2021 pod uznesením č. 10.                             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                           Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                   riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje