• Zložky školy

    • Špeciálna základna škola

     CIEĽOM ŠKOLY JE POMOCOU ŠPECIÁLNYCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH METÓD, FORIEM A PROSTRIEDKOV POSKYTNÚŤ VÝCHOVU A VZDELANIE DEŤOM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM A DEŤOM POCHÁDZAJÚCIM ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA, KTORÉ PRE SVOJE ROZUMOVÉ, ZMYSLOVÉ NEDOSTATKY, CHYBY REČI, INÉ ZMYSLOVÉ POSTIHY A PRE NEVYHOVUJÚCE DOMÁCE PODMIENKY NA DOMÁCU PRÍPRAVU NEDOKÁŽU ZVLÁDNUŤ UČIVO ZŠ.

     VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV SA PRISPÔSOBUJE ICH ŠPECIÁLNYM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍM POTREBÁM, NA ZÁKLADE KTORÝCH MÁ ŠKOLA VNÚTORNÚ DIFERENCIÁCIU. PODĽA DRUHU A STUPŇA ZDRAVOTNÉHO ZNEVÝHODNENIA SÚ ŽIACI VZDELÁVANÍ PODĽA UČEBNÝCH OSNOV PRE VARIANT A, B, C, PRAKTICKÚ ŠKOLU A ODBORNÉ UČILIŠTE. ŠKOLA ZABEZPEČUJE AJ INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV, KTORÝCH ZDRAVOTNÝ STAV NEUMOŽŇUJE VZDELÁVANIE V BEŽNEJ TRIEDE.

     ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŠZŠ - SKOLSKY_PORIADOK_-_SPECIALNA_ZAKLADNA_SKOLA.PDF

     Praktická škola

     VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PRAKTICKÚ ŠKOLU, KTOREJ VZDELÁVACIE PROGRAMY POSKYTUJÚ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU NA VÝKON JEDNODUCHÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ŽIAKOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ALEBO ŽIAKOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V KOMBINÁCII S INÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, KTORÝM STUPEŇ POSTIHNUTIA NEUMOŽŇUJE PRÍPRAVU V ODBORNOM UČILIŠTI, JE SÚČASŤOU VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE DETI A ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM.

     PRAKTICKÁ ŠKOLA JE URČENÁ PRE CHLAPCOV I DIEVČATÁ, MENEJ ZRUČNÝCH ABSOLVENTOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY VZDELÁVANÝCH PODĽA VARIANTU A A MANUÁLNE ZRUČNÝCH ABSOLVENTOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY VZDELÁVANÝCH PODĽA VARIANTU B. OBSAH VZDELÁVANIA V PRAKTICKEJ ŠKOLE TVORÍ UČIVO POVINNÝCH A VOLITEĽNÝCH PREDMETOV. 

     MEDZI VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY JE ZARADENÝ SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, MATEMATIKA, VÝCHOVA K MRAVNOSTI A K OBČIANSTVU, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A INFORMATIKA. ODBORNO - PRAKTICKÉ PREDMETY: RODINNÁ VÝCHOVA, ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA, RUČNÉ PRÁCE A ŠITIE, PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA, DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI - SÚ ZAMERANÉ AKO PRÍPRAVA NA RODINNÝ ŽIVOT. DISPONIBILNÝ PREDMET: NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA. 

     PRÍPRAVA V PRAKTICKEJ ŠKOLE TRVÁ NAJVIAC TRI ROKY. VZDELÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKEJ ŠKOLY SA UKONČUJE CELKOVÝM ZHODNOTENÍM MANUÁLNYCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKA V ROZSAHU UČIVA URČENÉHO PRÍSLUŠNÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM. DOKLADOM O ZÍSKANOM VZDELANÍ JE ZÁVEREČNÉ VYSVEDČENIE S UVEDENÍM ZAMERANIA ČINNOSTÍ, KTORÉ JE ŽIAK SCHOPNÝ VYKONÁVAŤ.

     - ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE PŠ - SKOLSKY_PORIADOK_-_PRAKTICKA_SKOLA.PDF

     KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO PRAKTICKEJ ŠKOLY:

     - ZOZNAM CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ: 

     UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM PRIPOJA KU PRIHLÁŠKE AJ ZOZNAM CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ, KTORÝ NÁM VÝRAZNE POMÔŽE PRI VSTUPNEJ DIAGNOSTIKE ŽIAKA.

     Odborné učilište

     Odborne učilište vzniklo ako tretia organizačná zložka Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch, ktorá ponúka možnosť ďalšieho vzdelania žiakov špeciálnej základnej školy. Škola svojim priestorovým usporiadaním a vybavením poskytuje vynikajúce možnosti pre ďalší rozvoj a budúce povolanie.

     I. TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     Teoretické vyučovanie sa bude zameriavať na teoretickú prípravu v závislosti od zvoleného učebného odboru. Žiaci sa budú učiť všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk, matematika, etická výchova/náboženská výchova, občianska výchova, telesná výchova a odborné predmety.  

     II. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     Praktické vyučovanie bude prebiehať v moderne vybavených dielňach a v cvičnej kuchynke. - trikrát týždenne - žiaci druhých a tretích ročníkov budú vykonávať odborný výcvik v podmienkach reálnej výrobnej praxe. 

     III. UKONČENIE ŠTÚDIA

     Žiaci končia štúdium záverečnými skúškami. Po úspešnom vykonaní písomnej a ústnej skúšky z odborných predmetov a praktickej skúšky z odborného výcviku im predseda skúšobnej komisie slávnostne odovzdá výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

     AKO VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

     Ak ste sa rozhodli pre naše učilište, uveďte do prihlášky kód našej školy – 710257724 a rovnako aj kód (číslo) zvoleného učebného odboru, ktorý je uvedený pri jeho názve *. Pri vyplňovaní prihlášky sa poraďte s vašim výchovným a kariérovým poradcom


      


      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje