• Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

    •  

     Názov učebného odboru:

          opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

     Číselný kód učebného odboru *:       6485 G 00

     Odborné zameranie: zariadenia sociálnej starostlivosti

     Forma prípravy: denná

     Učebný odbor určený pre: dievčatá aj chlapcov

     Dĺžka prípravy: 3 roky

     Spôsob ukončenia: záverečná skúška

     Doklad o vzdelaní: výučný list

      

     Obsah vzdelávania

        Absolvent učebného odboru zvláda odborné práce pri udržiavaní vysokého stupňa čistoty a hygieny v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, najmä pri prevádzke oddelení v domovoch dôchodcov, penziónoch, zariadeniach pre deti a taktiež pri prevádzke kuchýň a práčovní. Ovláda činnosti potrebné ku starostlivosti o pacientov – úpravu postele, pomoc zdravotníckemu personálu pri vyšetrení pacienta, podávanie jedla pacientovi, dvíhanie, polohovanie a obracanie pacienta. Pozná zásady dezinfekcie pomôcok a nástrojov po zákrokoch a výkonoch, vie manipulovať s čistou a špinavou bielizňou. Zvláda zásady správnej komunikácie s pacientmi a klientmi sociálnych zariadení.

      

     Profil absolventa

        Odborný výcvik je profilujúci, žiaci počas neho získavajú praktické zručnosti a uplatňujú poznatky získané z predmetov: technológia, biológia človeka, hygiena, materiály, potraviny, prvá pomoc, psychológia, stroje a zriadenia, výživa, ekonomika a riadenie.

      

     Učebný plán

      

     Všeobecno - vzdelávacie

     predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     slovenský jazyk a literatúra 2 2 1
     náboženská výchova 1 1 -
     občianska náuka 1 1 1
     matematika 2 1 1
     informatika 1 1 1
     telesná a športová výchova 1 1 1
            
     spolu 8 7 5

      

     Odborné predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     biológia človeka 1 - -
     základy ošetrovania - 1 1
     hygiena - - 1
     prvá pomoc - 1 -
     psychológia - 1 1
     potraviny 1 - -
     výživa - 1 -
     technológia 1 1 -
     materiály 1 - -
     ekonomika a organizácia - - 1
            
     spolu 4 5 4
            
     odborný výcvik 18 21 21

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje