• Tehotenské štipendium

    •  

     Aktuálne informácie k vyplácaniu tehotenského štipendia

     Od 1. apríla 2021 vstúpil do platnosti §149a školského zákona č. 245/2008 Z.z. - tehotenské štipendium

     Spolupráca medzi CVTI SR a strednou školou prebieha na základe uzatvorenej Zmluvy o vyplácaní tehotenského štipendia – viď Tlačivá

     Výška tehotenského štipendia je  aktuálne 200 € mesačne.

     Tehotná žiačka strednej školy má na tehotenské štipendium právny nárok od 1. dňa v mesiaci, v ktorom splnila podmienky dané legislatívou, najskôr odo dňa, v ktorom právny predpis vstúpil do platnosti, to znamená od 1. apríla 2021.

     O tehotenskom štipendiu rozhoduje riaditeľ školy, o čom vydá rozhodnutie.

     Tehotenské štipendium sa vypláca aj v mesiacoch júl a august.

     Vyňatok z legislatívy:

     Priznávanie tehotenského štipendia (TŠ) sa riadi §149a školského zákona. V súlade s ním je možné TŠ priznať žiadateľke, ktorá:

     • je v 27. týždni pred očakávaným termínom pôrodu 

     • nemá nárok na výplatu tehotenského

     • má trvalý pobyt v SR

     • je plnoletá 

     • je žiačkou strednej školy.

     V zmysle § 91 a § 92 školského zákona nie je žiakom strednej školy žiak, ktorý:

     • zanechal alebo prerušil štúdium

     • bol vylúčený zo štúdia

     • zmaturoval/vykonal záverečnú skúšku/záverečnú pomaturitnú skúšku/absolventskú skúšku - v tomto prípade prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni vykonania niektorej z vyššie uvedených skúšok (teda nie až na konci príslušného šk. roka)

     • nebolo mu povolené opakovanie ročníka, resp. maturitnej skúšky/záverečnej skúšky/záverečnej pomaturitnej skúšky/absolventskej skúšky.

     Podmienečne vylúčenej žiačke TŠ nepatrí (§ 149a školského zákona).

     V zmysle § 149a školského zákona sa TŠ priznáva od prvého dňa mesiaca, v ktorom oň žiačka požiada a prinesie príslušné potvrdenia.

     Tlačivá: TS_potvrdenie_od_lekara.pdfTS_potvrdenie_od_SP.pdfZiadost_TS_nova.pdf

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje