• Podmienky získania štipendia

    • Pre získanie štipendia musíte:

     • Požiadať školu o Žiadosť o poskytnutí štipendia a dokladovať príslušné doklady (v spolupráci len s triednym učiteľom).

     • Žiadosť o priznanie štipendia platí vždy na príslušný školský rok.

     • Nevyhnutnou prílohou je potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberá pomoc v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci,  kedy je žiadosť podaná.

              Doklady k životnému minimu: 

                           - príjem (otec, matka) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,

     - z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka), ak boli rodičia v priebehu raka nezamestnaní,

     - z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,

     - z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,

     - zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,

     - zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),

     - zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,

     - rozhodnutie súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),

     - dávky a príspevky v hmotnej núdzi,

     - dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

     - vysvedčenie za posledný polrok.

     Na základe polročného vysvedčenia sa výška a oprávnenosť poberania štipendia nanovo prehodnocuje a žiadateľ musí predložiť doklad klasifikácie prospechu.

     Žiadosť o poskytnutie štipendia na našej škole si žiak môže vyzdvihnúť u svojho triedneho učiteľa.

     Štipendia sa vyplácajú po dohode s vedením školy iba žiakovi v presne určený dátum.

     Nárok na štipendium zaniká nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom žiak úspešne vykonal záverečnú skúšku. Podľa § 91 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje