• Pre koho je štipendium určené

    • Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy,

     • ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo

     • ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom  kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti,

     • o štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladochv ktorom mesiaci sa štipendium žiada,

     • štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznania štipendia.

     Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods.(2). Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č.231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

     Komu nemožno poskytnúť štipendium

     • Žiakovi, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy.

     • Deti z detských domovov. Tie majú zabezpečenú komplexnú starostlivosť zo strany štátu, pričom rodičia za ich pobyt v domove platia úhradu vo výške súdom určeného výživného.

     Riaditeľka školy svojím rozhodnutím môže štipendium pozastaviť aj žiakom, ktorí si neplnia ani základné študijné povinnosti alebo porušujú vnútorný poriadok školy (ak má žiak v jednom mesiaci vymeškaných viac ako 60 hodín, štipendium sa neprizná, to však neplatí v prípade, ak má potvrdenie od lekára že dlhodobo marodoval ).

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje