• História školy

    • Rozhodnutím Rady ONV v Prešove zo dňa 1.9.1972 vznikli dve elokované triedy OŠ pri ZŠ. Metodicky škola spadala pod OŠ Prešov. Osobitná škola vznikla na podnet vtedajšieho riaditeľa Jozefa Vaška, pretože veľké percento rómskych žiakov aj napriek tomu, že navštevovalo MŠ, učivo l. ročníka ZŠ nezvládalo, niektorí žiaci ani po druhom opakovaní. Ďalej ho motivovalo, že rómski žiaci, ktorí žili nejaký čas v Čechách, priniesli so sebou učebnice "zvláštní školy", kde bolo učivo menej náročné a pre žiakov pochádzajúcich z menej podnetného prostredia v podstate vyhovujúce, pretože učivo si osvojovali iba v škole (doma nemali podmienky na to, aby sa mohli vzdelávať, učebnice ani domáce úlohy domov nedostávali, pretože sa nemali kde pripravovať). Postupom času, ako pribúdala populácia rómskych obyvateľov vzrástol aj počet tried.

     OŠ Chminianske Jakubovany vznikla 1.9.1981 na základe rozhodnutia Rady ONV v Prešove, z dôvodu zložitých podmienok výchovy a vzdelávania rómskych detí, ktoré nedokázali zvládnuť učebné osnovy ZŠ. Pri vzniku OŠ mala 4. triedy s ročníkmi 1. - 5.

     Od 1.9.1985 rozhodnutím Rady ONV v Prešove bolo zriadené riaditeľstvo v Chminianskych Jakubovanoch. Škola mala od tohto roku iba 1. - 4. ročník. Existovalo 5 tried na l. stupni. Na II. stupeň prechádzali žiaci do elokovaných tried na ZŠ Chminianska Nová Ves. V niektorých triedach sa vyučovalo aj v oddeleniach. Vyučovalo sa dvojsmenne a v podmienkach, ktoré neboli adekvátne pre prácu s postihnutými žiakmi. Do OŠ boli zaraďovaní žiaci, ktorí nezvládli učivo l. ročníka ZŠ, ktorí neboli zaškolení v MŠ a pri psychologickom vyšetrení sa zistilo pásmo MR, resp. detí s kombinovaným postihom, ktorých rodičia odmietali umiestniť do školy, resp. ústavu podľa druhu postihnutia.

     Vzhľadom na to, že počet žiakov neustále narastal, na nátlak rodičov a verejnosti z Chminianskej Novej Vsi a okolitých obcí bolo rozhodnuté o zriadení II. stupňa na OŠ Chminianske Jakubovany.

     Od šk. roku 1995/96 presunom zo školy v Chminianskej Novej Vsi pribudli na našu školu 5., 6., 7., ročníky. Od šk. r. 1998/99 nám pribudol aj 9. ročník.

     Od 1.9.2009 škola je zaradená do siete škôl ako Spojená škola Chminianske Jakubovany 21, kedy pribudla organizačná zložka praktická škola.

     Od 1.9.2016 je súčasťou školy aj organizačná zložka odborné učilište.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje